Kleinschalig wonen op nieuwe locatie Zwanenberg

Op 12 oktober opent Trias een nieuwe kleinschalige woonlocatie in Zwolle voor jongeren: Zwanenberg. Locatie Zwanenberg richt zich op jongeren die beschikken over een redelijke mate van zelfstandigheid, maar waarvoor zelfstandig wonen nog een brug te ver is. Trias helpt deze jongeren bij de voorbereiding op hun toekomst. Met als resultaat dat de jongere zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk verder kan.  

Wietske Spoelstra, manager bij Trias: “Steeds vaker zien we dat jongeren aansluitend op de behandelvraag een woonvraag hebben. Op locatie Zwanenberg kunnen jongeren hun zelfredzaamheid vergroten en oefenen met zelfstandig wonen. Ze krijgen woonbegeleiding op maat en hebben daar zelf ook een stem in.” De jongere kan tot 18 jaar wonen bij Zwanenberg en ontvangt naast face-to-face ondersteuning ook online hulpverlening. De jongere kan, onder begeleiding van pedagogische medewerkers, oefenen met meer vrijheden en verantwoordelijkheden ter voorbereiding op een volgende stap in zijn/haar toekomst. 

Interesse in dit behandelaanbod? 

Wanneer de gemeente een toewijzing heeft afgegeven voor de hulp, kan de jongere aangemeld worden via het voordeurteam van Trias. Zij zijn dagelijks bereikbaar via voordeur@triasjeugdhulp.nl


Samen werken aan een direct inzetbaar integraal spoedhulp-team in IJsselland

In de regio IJsselland werken Ambiq, Vitree, Pactum en Trias samen aan een integraal spoedhulp-team: Spoedhulp IJsselland. Hierin worden kennis en expertise van jeugdhulp en LVB gebundeld. Ook is er nauw contact met GGZ-instellingen Karakter, Accare en Jeugd GGZ.

Het doel van Spoedhulp IJsselland is om kinderen en gezinnen snel passende hulp te bieden zodat uithuisplaatsing voorkomen kan worden. Dit doet het team door 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar te zijn.

Om dit te realiseren, is op 1 juli 2020 een belangrijke eerste stap gezet. Alle aanvragen voor ambulante spoedhulp worden via één telefoonnummer: 038 – 3030102 gedaan. En vanaf 1 september 2020 is dit telefoonnummer 24/7 bereikbaar en is Spoedhulp IJsselland direct inzetbaar voor gezinnen die in een crisissituatie zitten.

Spoedhulp IJsselland is in te schakelen binnen kantoortijden door de gemeentelijke toegang of Veilig Thuis IJsselland en buiten kantoortijden door Veilig thuis IJsselland.

Meer informatie over de pilot is te verkrijgen via Quereen Berends, coördinator Spoedhulpteam: q.berends@triasjeugdhulp.nl.


Dagopvang tijdens de meivakantie een succes!

Trias Jeugdhulp organiseerde in de meivakantie dagopvang voor gezinnen met kinderen vanaf vijf jaar die extra hulp en ondersteuning konden gebruiken door de maatregelen rondom het Corona-virus. 

We zijn trots op hoe deze dagopvang is verlopen. Gezinnen uit ons hele werkgebied maakten gebruik van het aanbod. De meeste kinderen die deelnamen, ontvangen pleegzorg van Trias.

Enthousiaste reacties

De medewerkers bekeken per dagdeel welke activiteiten op het programma stonden. Er was veel keuze tussen verschillende spellen en activiteiten. Zo konden kinderen kleien, verven, slijm maken, puzzelen en spellen spelen op het sportveld.

Niet alleen de kinderen die deelnamen waren enthousiast! Ouders en/of verzorgers van kinderen die tot nu toe gebruik hebben gemaakt van de dagopvang, hebben hun waardering en dankbaarheid uitgesproken voor deze extra ondersteuning in de meivakantie.

Zonder de hulp van enthousiaste medewerkers en vrijwilligers, die zich één of meerdere dagdelen beschikbaar stelden, konden we dit niet realiseren. We willen hen nogmaals bedanken voor hun inzet. We hopen dagopvang in vakanties toe te kunnen voegen aan ons vaste aanbod.


Het coronavirus: maatregelen binnen Trias

Laatst bijgewerkt: maandag 19 oktober

Ook tijdens de coronacrisis willen wij de zorg zoals wij die normaal bieden continueren. We nemen alle noodzakelijke maatregelen om cliënten, familie van cliënten, pleegouders, gezinshuisouders en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Binnen Trias is frequent overleg over het virus en wat dat betekent voor onze dienstverlening. Bij dit overleg worden ook jongeren betrokken.

De aankomende maanden kan ons werk er nog steeds anders uitzien dan u van ons gewend bent. Hieronder leggen we de maatregelen en de huidige (tijdelijke) werkwijze uit.

1. Huisbezoeken in overleg weer mogelijk

Om het risico op verspreiding van het virus te voorkomen, zijn we voorlopig nog terughoudend in het afleggen van huisbezoeken. Zorggerelateerde afspraken gaan door (maximaal 4 personen). Eventueel kunnen afspraken digitaal of telefonisch plaatsvinden. Dit doen we in overleg met alle betrokkenen.

2. 1,5 meter afstand en gebruik mondkapjes

Hoewel we terughoudend zijn, is het mogelijk om ‘in het echt’ een overleg met een hulpverlener van Trias te houden. In dat geval houden we altijd 1,5 meter afstand van elkaar en nemen we de richtlijnen van het RIVM in acht. In openbare ruimtes (receptieruimtes, gangen en liften) is het verplicht om een mondkapje te dragen. Onze medewerkers vragen u van te voren naar uw gezondheid en wijzen u op de maatregelen en richtlijnen vanuit Trias. Bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten en koorts verwachten we dat u een fysieke afspraak afzegt. Overleg in dat geval met de betrokken medewerker over de mogelijkheden.

3. Dagbehandeling-groepen zijn geopend

Onze groepen in de dagbehandeling zijn open. Om de groep te beschermen geldt echter wel dat kinderen bij de voordeur worden afgezet. Ook bij het ophalen van de kinderen betreden de ouders/verzorgers het pand niet.

Heeft u hier nog een vraag over? Neem dan contact op met een begeleider van de groep. Betreft het een nieuwe aanmelding? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 038 – 456 46 00 (kies optie 1) of stuur een e-mail naar voordeur@triasjeugdhulp.nl.

4. Groepen residentiële zorg zijn open

Onze residentiële zorg, waar kinderen en jongeren verblijven, is nog steeds geopend. Alle ouders/verzorgers zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd over hoe we omgaan met ziekte op een groep. Mocht uw kind ziek worden, dan zoeken wij contact met u om te overleggen waar uw kind verblijft. De veiligheid van de jongeren en kinderen staat altijd voorop. Daarom worden ouders en verzorgers niet toegelaten tot het pand om kinderen te bezoeken. Het zorgteam zal hiervoor alternatieve oplossingen onderzoeken omdat we begrijpen dat dit voor de kinderen ingrijpend kan zijn.

Wilt u meer informatie of overleg? Neem dan contact op met een begeleider van de groep.

5. Nieuwe aanmeldingen/plaatsingen gaan zoveel mogelijk door

Nieuwe plaatsingen op onze behandelgroepen gaan zoveel mogelijk door. Wel treffen we tijdens de intake (het bezoek aan onze locatie) aanvullende hygiënemaatregelen, voor uw en onze gezondheid. 

Voor nieuwe aanmeldingen bij Trias is de reguliere route voor aanmeldingen van kracht. Verwijzers kunnen voor aanmelding en overleg contact zoeken via voordeur@triasjeugdhulp.nl of (038) 456 46 00 (optie 1).

6. Omgangsregeling voor pleegkinderen hervat

Omgangsregelingen in de pleegzorg kunnen weer volledig worden hervat, op voorwaarde dat iedereen zich houdt aan de maatregelen van het RIVM. Dit betekent ook dat de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk moet worden aangehouden. Daarnaast gelden de volgende maatregelen:

  • Blijf thuis bij als je een of meerdere van deze klachten hebt: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak zonder neusverstopping).
  • Als je koorts hebt en/of benauwd bent, moet iedereen in het huishouden thuisblijven. 
  • Iedereen met een of meer van deze klachten kan zich laten testen.
  • Pas goede hygiëne toe (was vaak je handen met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze daarna weg).

Met vragen over de omgangsregeling kunt u bij uw pleegzorgbegeleider terecht. Trias houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgt de richtlijnen van het RIVM, Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en Nederlands Jeugdinstituut (NJI).

7. Spoedhulp en crisispleegzorg

In de ambulante spoedhulp en crisispleegzorg gaan Trias-medewerkers naar gezinnen toe. Plaatsingen gaan zoveel mogelijk door. Dit wordt alleen gedaan door Trias-medewerkers zonder gezondheidsklachten (zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts etc.). De hygiënevoorschriften van het RIVM worden hierbij nauwlettend opgevolgd. Vooraf wordt besproken hoeveel personen bij het overleg aanwezig zijn, zodat het maximum van 4 personen niet wordt overschreden.

Meer informatie

Actuele vragen en antwoorden over het virus vindt u op de site van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus). Ook is er een telefoonnummer voor publieksvragen: 0800 – 1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur).

Kijk voor meer informatie over ‘Omgaan met de gevolgen van het Coronavirus’ op de website van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut). Voor informatie over het Coronavirus en pleegzorg kunt u terecht op de website van de NVP (Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen).

Contact met Trias

Bent u zorgprofessional en wilt u met ons overleggen? Bel 038 – 456 46 00 en kies optie 2 of stuur een e-mail naar: voordeur@triasjeugdhulp.nl

Bent u (familie van) een cliënt en wilt u met ons overleggen? Neem telefonisch of via e-mail contact op met de hulpverlener die bij u bekend is. Ook kunt u bellen naar de voordeur via 038 – 456 46 00 (kies optie 1) of stuur een e-mail naar voordeur@triasjeugdhulp.nl.


Keurmerk Jeugd Flexibele ACT na positieve audit

We hebben het keurmerk Jeugd Flexible ACT ontvangen van het CCAF.

Het behandelmodel Jeugd Flexible ACT

De cliënten die door het Jeugd Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Toetsing van het model door het  CCAF

Het CCAF toetst de kwaliteit van Jeugd Flexible ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Jeugd Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Jeugd Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie

Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op www.ccaf.nl


Steun voor pleegouders: ervaring van een pleegmoeder

Afgelopen maand was het vier jaar geleden dat mijn pleegdochter bij ons kwam wonen. Lotte was jonger dan de leeftijd waarvoor ik een aanbod deed. Omdat het een crisisplaatsing was, leek me dat geen groot bezwaar. Mijn eigen kinderen, 4 en 5 jaar ouder dan Lotte, vonden het leuk zo’n kleine, gezellige meid in huis.

Na twee jaar werd het duidelijk dat Lotte bij ons zou blijven wonen ondanks de aanvankelijke insteek van een crisisplaatsing. Lotte is een lief, levenslustig, vrolijk en veerkrachtig kind waar ik inmiddels dol op was geworden. Maar doordat zij nog zo jong was en ik een alleenstaande ouder ben, was het zeer welkom dat wij met een vakantie-weekend-pleeggezin wat lucht kregen. Zo had ik af en toe ook tijd om met de oudere kinderen dingen te doen, zoals samen naar de film, weer eens uitgebreid de stad in met mijn oudste dochter of een dagje weg met mijn zoon. En Lotte kreeg een tweede thuis bij twee lieve mensen die ook nog eens lekker dicht in de buurt bleken te wonen.

Voortdurende spagaat

Nu we opnieuw twee jaar verder zijn is er inmiddels erg veel gebeurd en veranderd. Lotte is ouder geworden en daardoor blijkt ook steeds beter dat zij verstandelijk niet goed kan meekomen met haar leeftijdsgenootjes. Gedrag wat we aanvankelijk aan haar leeftijd toeschreven, bleek niet te veranderen naarmate zij ouder werd. Voor de kinderen en mij is het steeds moeilijker om Lotte niet te overvragen en om aan te sluiten bij wat zij weet en begrijpt. Lotte heeft last van hechtingsproblematiek en heeft erg veel aandacht nodig. De kloof tussen de leefwereld van Lotte en die van de andere kinderen wordt steeds groter en lijkt steeds moeilijker overbrugbaar. Mijn dochter kreeg steeds meer problemen met Lotte en raakte in verwarring over de positie die zij en Lotte innemen in ons gezin. Voor mij werd het steeds moeilijker om iedereen tot zijn recht te laten komen. Ik wist niet goed meer hoe ik het beste kon reageren op het gedrag van Lotte en op de gevoelens van mijn oudste dochter. Het was voor mij een voortdurende spagaat aan het worden. Via onze pleegzorgbegeleider kregen wij extra begeleiding en daardoor gingen mij veel “lichtjes branden”. We kregen handvatten aangereikt om beter met de verschillende situaties om te gaan.

Verse uitgeruste ouder

Naast de complexe thuissituatie heb ik een drukke baan in het onderwijs. Ik begon mij behoorlijk belast te voelen en Lotte ging wat frequenter naar haar vakantie-weekend-pleeggezin. Dat was echter zelden meer dan één nacht in twee weken. Bovendien liepen de vakanties tussen beide gezinnen niet gelijk op waardoor we het soms juist in drukke tijden zonder het extra gezin moesten stellen. Via mijn pleegzorgbegeleider werd ik gewezen op het bestaan van steunouders. Aanvankelijk voelde ik wat reserves. Ik wil niet het idee hebben dat ik mijn pleegdochter af en toe ‘weg doe’ omdat dit voor mij beter zou zijn. Ik vond dat ik de problematiek nu verder zelf het hoofd moest kunnen bieden. Maar ik merkte gelukkig ook dat anderen daar heel anders op reageerden. Uiteindelijk bleek er een steunouderstel te zijn, alweer bij ons in de buurt, dat graag samen een dagdeel per twee weken voor Lotte wilde zorgen. We zijn inmiddels een paar maanden verder en wat ben ik blij dat ik het aanbod van de steunouders heb aangenomen! Voor Lotte is er nu regelmatig een ‘verse’ uitgeruste ouder die tijd voor haar heeft vrijgemaakt en die dingen met haar onderneemt! Lotte gaat met zeer veel plezier naar beide plekken toe en verheugt zich er van tevoren erg op.

Frisse blik

Bij de vakantie-weekend-ouders is het een eldorado voor kinderen doordat zij aan het water wonen, dieren hebben en een trampoline. Lotte kan zich daar helemaal uitleven. Daar is, veel meer dan thuis, tijd voor een spelletje of een andere activiteit. Lotte is dol op haar vakantie-weekend-pleegouders. Bij de steunouders geniet ze ook van de gezamenlijke activiteiten zoals het koekjes bakken, het spelletjes doen. Er is een speeltuintje vlakbij waar ze graag en gemakkelijk heen gaat en inmiddels is Lotte dikke vrienden met een nichtje van 8 jaar wat ook vaak bij de steunouders is. Ze hebben zelfs al twee keer samen bij de steunouders gelogeerd. De steunouders weten genoeg over de achtergrond van Lotte en zijn toch in staat haar met een frisse blik te bekijken. Zij zijn enthousiast over Lotte en dat is gelukkig helemaal wederzijds!

Vaderrol

Er is nog een reden waarom ik denk dat dit net de ontbrekende schakel in het geheel was; bij de steunouder zijn het de man en de vrouw die graag gezamenlijk met Lotte willen optrekken. Lotte heeft in haar leven nergens een manspersoon die een vaderrol op zich kan nemen. Ik denk dat het belangrijk is voor een kind dat het ook leert om een relatie op te bouwen met een vaderfiguur en zoals het er nu naar uitziet lijkt dit heel leuk te gaan tussen Lotte en haar ‘steunvader’!
Deze steunouders zijn goud waard voor mij, voor Lotte en ook voor de oudste twee kinderen. De steunouders kunnen net de ontbrekende hulp, rust en ruimte bieden. Ze zorgen op deze manier voor plezier en ontspanning in het leven van ons alle vier!

Aanwinst

Inmiddels ben ik van mijn schuldgevoel genezen en kan ik prima genieten van alle voordelen die de steunouders ons bieden. Het helpt uiteraard enorm dat ik zie hoe stralend en hoe blij Lotte terugkomt na een dagje bij hen! Een ander voordeel is dat ik ook zelf weer helemaal ben bijgetankt als Lotte terugkomt. Ik heb dan in alle rust mijn werk kunnen doen, de andere kinderen kunnen helpen met huiswerk, enzovoort. 
Het overleg tussen de vakantie-weekend-pleegouders en mij en tussen de steunouders en mij verloopt ook heel prettig. Alle partijen stellen zich flexibel op. Deze steunouders zijn een enorme aanwinst voor ons allemaal en het doet me ook goed om te merken dat zij genieten van het contact met Lotte!

Meer informatie

Meer informatie: Mathilde Elshof.


Onderzoek pleeggrootouders

Leonie Ernst (4e jaars student Pedagogiek Windesheim) heeft in 2018 bij Trias Pleegzorg onderzoek gedaan naar kleinkinderen die opgroeien bij hun grootouders: pleeggrootouderplaatsingen. In het onderzoek van Leonie Ernst ´Zo thuis mogelijk´ staat de vraag centraal welke factoren of redenen een rol spelen als een plaatsing voortijdig stopt.

Dertien procent van het totaal aantal pleeggezinnen bij Trias betreft grootouders die voor 1 of meerdere kleinkinderen zorgen. Aan het onderzoek hebben 37 pleeggrootouders deelgenomen en een aantal pleegzorgbegeleiders.

Een aantal resultaten op een rij:

  • Veel pleeggrootouders (60%) geven aan dat hun zoon of dochter volledige toestemming geeft voor de plaatsing van het kleinkind bij de grootouders.
  • Het grootste deel van de pleeggrootouders (62%) ervaart geen concurrentie met het eigen kind over de opvoeding van het kleinkind.
  • Als er sprake is van problematiek bij hun kleinkinderen gaat het vaak om: trauma (51%), gedragsproblemen (46%) en hechtingsproblemen (35%).
  • De meeste pleeggrootouders (62%) geven aan dat ze geen problemen hebben gehad met de overgang van opa en oma naar opvoeder.
  • Pleeggrootouders lopen in de opvoeding van het kleinkind soms tegen dingen aan. Een top 3: samenwerking tussen ouders en pleeggrootouders (46%), veranderende rol (35%) en veranderende familierelaties (30%).
  • Een van de aanbevelingen die Leonie Ernst in haar onderzoek betreft systeemgericht werken (werken met het gezin en met 3 generaties). Dit sluit goed aan bij pleeggrootouder plaatsingen en zou een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van het voortijdig stoppen van pleeggrootouder plaatsingen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het onderzoek of het onderzoek digitaal ontvangen? Stuur dan een mailtje naar Eric Lieben.

Nawoord Leonie

Vanaf september 2018 tot en met januari 2019 heb ik mijn afstudeeronderzoek mogen doen bij Trias. Gedurende mijn onderzoek stonden pleeggrootouders centraal en heb ik onderzocht wat Trias kan betekenen voor deze specifieke doelgroep. Het onderzoek heb ik met veel plezier uitgevoerd. Opvallend vond ik de grote betrokkenheid van pleeggrootouders. Via deze weg wil ik dan ook graag alle pleeggrootouders bedanken die op wat voor manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan mijn onderzoek. Door het delen van jullie ervaringen en behoeften is in mijn onderzoek naar voren gekomen op wat voor manier Trias deze groep binnen de pleegzorg nog beter kan ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Leonie Ernst


Steun voor Pleegouders

Heb jij al gehoord van het project ‘Steun voor Pleegouders’? Binnen dit project zetten we steunouders in om pleegouders te ontlasten. Het geeft je als pleegouder de mogelijkheid om een van de kinderen uit het gezin een dagdeel of dag in de week/2 weken naar een steunouder te laten gaan. Het kind heeft bij de steunouder een fijne tijd en het geeft jou ruimte om even op adem te komen, aandacht te geven aan andere kinderen of iets voor jezelf te ondernemen.

De steunouder zoeken we in het netwerk van het kind, in jullie eigen netwerk of we kunnen gebruik maken van steunouders die zich vrijwillig hebben aangemeld. We proberen altijd een steunouder te vinden in de buurt. De steunouder blijft voor langere tijd betrokken. We stemmen hierbij goed met je af wat de behoefte is qua frequentie en duur.

Kan steunouder jouw gezin ontlasten?

Op dit moment loopt het project ‘Steun voor Pleegouders’ binnen de gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland. Bij deze de vraag aan alle pleegouders in deze gemeenten: zit je in een zware periode? Zou het je lucht geven als je (pleeg)kind een dagdeel of dag per week bij een steunouder zou mogen zijn? Neem dan contact met ons op en dan kijken we samen wat ‘Steun voor Pleegouders’ voor jullie gezin kan betekenen!

Of wil jij zelf een steunouder worden?

Naast dat we pleegouders zoeken die gebruik willen maken van een steunouder, zoeken we ook pleegouders die ruimte, tijd en aandacht over hebben om eens in de week of twee weken een kindje op te vangen en dus zelf steunouder te worden voor een ander pleeggezin!

Steunouder(s) gezocht voor meisje van 11

Concreet zijn we op dit moment in Zwolle op zoek naar een steunouder voor een meisje van 11. We zoeken een steunouder die eens in de twee weken op woensdagmiddag, zaterdag of zondag een plek heeft voor dit meisje. Het is een wens dat er andere kinderen (liefste jonger) aanwezig zijn in het gezin. Mocht je dit willen en kunnen bieden of ben je beschikbaar voor andere steunouder-vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit geldt overigens voor alle pleegouders, niet alleen in de drie bovengenoemde gemeenten!

Steunouders bieden hulp

Jan en Anita* uit Zwolle
Wil je als pleeggezin af en toe ontlast worden en kun je wat extra hulp, rust en ruimte gebruiken? Jan en Anita* hebben zich aangemeld als steunouder. Ze wonen samen met hun dochter Anne van 6 in Zwolle. Op zaterdag hebben ze de ruimte om een kind in de basisschoolleeftijd op te vangen. Jan, Anita en Anne brengen hun weekenden wisselend door. Soms zijn er allerlei activiteiten gepland of ontstaan er spontane acties. Ook zijn ze graag in en rondom huis.

Janny* uit Zwolle
Woon je in de regio Zwolle en vind je het prettig om een keer in de twee weken een dagdeel ontlast te worden? Janny* heeft zich aangemeld als steunouder. Ze woont alleen in Zwolle en is beschikbaar op de woensdagmiddag of een dagdeel in het weekend. Janny is een ondernemende vrouw, maar vindt het ook leuk om thuis puzzels te maken of een jongere te helpen met zijn of haar huiswerk. Gezien haar fysieke beperkte mogelijkheden kan Janny een kind opvangen dat al goed zelfredzaam is. Ze staat ook open voor het opvangen van pubers.

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marjan Holthuis via: m.holthuis@triasjeugdhulp.nl of bel naar: 06 15 82 99 14.


De kracht van het beeld: Video Interactie Begeleiding in de pleegzorg

Pleeggezinbegeleider Aline Solen volgt de opleiding Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid (VIB-G). Voor haar opleiding doet ze een aantal trajecten met pleeggezinnen, onder andere in het pleeggezin van Herman en Dianne. Het gaat om kortdurende preventieve trajecten. Een traject bestaat uit een serie van ongeveer 4 bijeenkomsten met een follow up bijeenkomst na 3 maanden.

Herman en Dianne zijn pleegouders van de vijfjarige Jordy. Jordy is druk in zijn gedrag en is niet goed in staat om stil te staan bij het moment. De hulpvraag van pleegouders in dit VIB-G traject was hoe ze meer rust in het gedrag van Jordy konden creëren. Aline laat aan de hand van een beeldfragment een voorbeeld zien van dit gedrag. Jordy zit bij een van de pleegouders op schoot en kijkt naar foto´s op de telefoon. Hij bladert in hoog tempo door de foto´s. Aline laat ook een ander beeld zien, waar Jordy op schoot zit bij pleegvader Herman. Jordy zit op schoot en is druk. Herman slaat zijn arm om Jordy heen. Aline geeft Herman terug dat hij op deze manier Jordy veiligheid geeft. Aline gebruikt bij het bekijken van de beelden, de bouwstenen van hechting. Ondanks dat Jordy 5 jaar oud is, laat hij gedrag zien dat hoort bij de 1e bouwsteen van hechting (basisveiligheid). Dit komt overeen met de leeftijd van een pasgeboren baby. Pleegouders en Aline zien op de beelden dat Jordy onveilig gehecht is en nog veel nodig heeft om de geruststellende nabijheid van pleegouders te ervaren. Dit vraagt van hen dat zij hem veiligheid bieden, zoals je dat bij een baby zou doen. Jordy moet nog heel veel inhalen.

Sommige pleegouders zien er tegen op dat een begeleider filmt in het gezin. Pleegmoeder Dianne vond het zelf erg meevallen en de VIB-G heeft hen goede tips opgeleverd!

Wil je meer informatie over Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid?
Mail Team Intensief Ambulant Pleegzorg