rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Coachen & ondersteunen

Ambulante ondersteuning thuis

Met ambulante hulp biedt Trias ondersteuning op maat  in het gezin en de omgeving: van opvoedadvies tot een intensief ondersteuningstraject. Ambulante hulp is er voor ouders die (ernstige) problemen in de opvoeding ervaren. Binnen ambulante hulp onderscheiden we: Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG ), Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling(IOG), Video Home Training (VHT) en ouderbegeleiding. Wij sluiten aan bij de hulpvragen van ouders en kind en zoeken samen bij alledaagse situaties in de opvoeding naar oplossingen en mogelijkheden. Door samen te oefenen, erover te praten en te observeren, zodat ouders weer zelfvertrouwen krijgen in de opvoeding en handvatten vinden om anders om te gaan met bepaalde situaties en gedrag.

Dagbehandeling

Op diverse locaties in Overijssel biedt Trias dagbehandeling aan kinderen. We werken hierbij nauw samen met peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs. Dagbehandeling kan worden gecombineerd met ouderbegeleiding, trainingen en ambulante hulp in de thuissituatie.

Kinderen die in aanmerking komen voor dagbehandeling, hebben vaak een ontwikkelingsachterstand op één of meerdere gebieden. Bijvoorbeeld een achterstand of problemen met de taalontwikkeling of de motorische ontwikkeling. Of het kind heeft moeite met het uitvoeren van opdrachten, heeft weinig concentratie en vindt het lastig om contact te maken met leeftijdgenootjes. Bij sommige kinderen is er sprake van een ontwikkelingsstoornis

Crisis en spoedeisende zorg

Door een crisissituatie kan ondersteuning in het gezin op zeer korte termijn (binnen 24 uur) wenselijk en passend zijn (spoedeisende hulp). In deze situaties staat centraal: het creëren van een veilig opvoedklimaat. Spoedeisende hulp is een intensieve, kortdurende vorm van ambulante ondersteuning thuis. Folders: Spoedhulp en Crisisopvanggroep De Uitwijk, richtlijn/onderbouwing Crisisplaatsing Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Bekijk de film over spoedhulp.

Voor Spoedhulp geldt een aparte aanmeldprocedure. Neem bij spoed/crisis telefonisch contact op met team Spoedhulp via (038) 456 46 00 (ook buiten kantooruren) en vul aansluitend het AANMELDFORMULIER SPOEDHULP in. Het ingevulde formulier kan per e-mail worden verzonden naar spoedhulp@trias-groep.nl

Sport en bewegen

Sport en bewegen hebben een belangrijkere rol in de behandeling en ondersteuning van Trias. Sport wordt bij de start van een behandeltraject besproken en het streven is dat ieder kind of jongere minimaal eens per week sport (of iets met cultuur doet) en een goede vrijetijdsbesteding heeft. 

Sport kan een positieve rol spelen in de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren. Bij een sport- en beweegtraject worden doelen met behulp van een sportpedagoog/coach een sportieve wijze ingevuld in een toekomstplan, of worden doelen in een bestaand toekomstplan op een sportieve wijze behaald.

Trias biedt diverse trainingen op het gebied van weerbaarheid, kickboksen, sociale vaardigheden en yoga. Daarnaast ondersteunen we trainers, leiders en kaderleden van sportverenigingen in de omgang met kwetsbare kinderen en jongeren met als doel kinderen met bijvoorbeeld gedragsproblematiek binnen het ‘speelveld’ van de sportvereniging te (be)houden.

Zorg, kinderopvang en onderwijs

We coachen en ondersteunen op de plek waar de zorgvraag ligt. Dit kan de professional (generalist) in het voorveld zijn, maar ook de professional op een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, het onderwijs, consultatiebureaus en overige betrokken zorgpartners.
We versterken de kracht van betrokken professional en bieden in een vroegtijdig stadium expertise om te voorkomen dat zwaardere ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving nodig is.
Trias beschikt over PBS-specialisten. Positive Behaviour Support (PBS) is een schoolbrede aanpak afkomstig uit de Verenigde Staten die er op gericht is in de schoolgemeenschap systemen te ontwikkelen met als doel een positief, veilig en voorspelbaar schoolklimaat te realiseren. Lees meer over de samenwerking met onderwijs en kinderopvang.

Zelfstandigheid

Wij beschikken over medewerkers die zich specifiek bezighouden met de doelgroep 16-23 jaar die vragen rondom zelfstandigheid, wonen en werk oppakken. Expertise opgebouwd vanuit het 1000-jongerenplan is voorhanden. Ook maken we gebruik van bewezen effectieve methodieken, zoals de VertrekTraining.

Ouderschap na Scheiden

Ouderschap na Scheiden ondersteunt ouders, na het beëindigen van hun relatie, in het herstellen van de omgang en het komen tot een betere samenwerking zodat kinderen goed contact met beide ouders hebben. Lees meer.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome