rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Verlofregelingen voor pleegouders

Als pleegouder kun je aanspraak maken op kortdurend zorgverlof en op adoptieverlof voor pleegouders. Zie voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof geeft de ‘werknemer’ recht op verlof voor de verzorging van thuiswonende zieke (pleeg)kinderen of partner. De duur van het verlof is per kalenderjaar maximaal tweemaal de arbeidsduur per week. De werkgever moet voor de periode dat de werknemer zorgverlof opneemt loon doorbetalen, maar kan hierop een korting toepassen.

Adoptieverlof/Pleegouderverlof

Werknemers die een kind adopteren hebben recht op adoptieverlof. Het verlof geldt voor beide ouders. Ook pleegouders kunnen in aanmerking komen voor adoptieverlof. Voorwaarde is dat zij op hetzelfde adres wonen als het kind dat zij verzorgen. Ook moet er een pleegzorg-overeenkomst zijn, waaruit blijkt dat zij verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Als meerdere kinderen tegelijk worden geadopteerd, bestaat het recht op verlof slechts eenmaal.

Als een werknemer met adoptieverlof wil, moet hij of zij dit in principe minstens drie weken van tevoren bij de werkgever aanvragen. Tussen de aanvraag en het ingaan van het verlof mogen minder dan drie weken zitten, als de werknemer kan aantonen dat hij of zij niet eerder op de hoogte is gesteld van de exacte datum van adoptie. Bij de aanvraag moet de werknemer officiële documenten toevoegen die aantonen dat hij of zij een kind gaat adopteren.

Het adoptieverlof duurt maximaal vier weken. De werknemer kan dit alleen aaneengesloten opnemen, vanaf twee weken voor de officiële adoptie tot zestien weken na de adoptie. Een werkgever mag het adoptieverlof nooit weigeren. Tijdens het verlof hoeft de werkgever geen salaris te betalen.

De werknemer ontvangt tijdens het verlof een uitkering van UWV van ongeveer 100% van het salaris. Er geldt wel een maximum dagloon. Als de werknemer meer verdient, kan het inkomen tijdens het verlof dalen. Werkgever en werknemer vragen de uitkering samen aan bij UWV. Dit moet uiterlijk twee weken vóór de ingangsdatum van het verlof.

Let op: als het kind al langer dan zestien weken voor de officiële adoptie in het gezin is opgenomen, dan geldt het adoptieverlof niet.

Ouderschapsverlof

Werknemers hebben het recht om onder bepaalde voorwaarden onbetaald deeltijdverlof op te nemen voor de zorg van hun kind(eren).

Een werknemer heeft recht op ouderschapsverlof als hij minstens een jaar bij dezelfde werkgever werkt en zorgt voor een kind jonger dan acht jaar. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Als een werknemer meer kinderen heeft, kan hij voor elk kind apart ouderschapsverlof opnemen. Ouderschapsverlof is ook mogelijk voor een adoptiekind, pleegkind of stiefkind. Het kind moet wel bij de werknemer wonen.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome