rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Ouders

 

Verbeteracties tevredenheidsonderzoek Trias Cliëntenraad


De Cliëntenraad van Trias heeft onder ouders eind 2014 een tevredenheidonderzoek uitgevoerd over Trias en de Cliëntenraad. In 2015 zijn de uitkomsten geanalyseerd en zijn er acties ter verbetering opgezet.

De thema’s

Ouders zijn bevraagd over de thema’s: informatie, professionaliteit van de medewerkers, de Trias Cliëntenraad en klachten. Het onderzoek had een respons van 25%.

De rode draad in de uitkomsten van de enquête betreft de thema’s communicatie en bejegening. De ouders die hebben meegedaan aan het tevredenheidsonderzoek waarderen Trias in het algemeen met  gemiddeld een 7. De Cliëntenraad denkt deze beoordeling hoger zal worden wanneer tevredenheid over de thema’s communicatie en bejegening toeneemt.

Acties ter verbetering

Trias en de Cliëntenraad zijn blij met de feedback die uit het onderzoek naar voren is gekomen en hebben in aansluiting op de uitkomsten een aantal acties uitgezet ter verbetering van met name de punten communicatie en bejegening. We noemen er hieronder een aantal:

  • Trias heeft een start gemaakt met Blended hulpverlening: een combinatie van online hulp met telefonische en face-to-face contacten.
  • Medewerkers (waar dat voor van toepassing is) hebben een smartphone gekregen waardoor communicatie makkelijker wordt gemaakt.
  • Alle medewerkers krijgen een training ‘Beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming’. In de beroepscode is het onderwerp ‘Informatievoorziening aan cliënten’ opgenomen.
  • Alle Triasmedewerkers hebben de training ‘Ik+jij =wij’ gevolgd waarin ‘bejegening’ het centrale thema is. Voor nieuwe medewerkers wordt de ‘Ik+jij =wij’ basistraining opgenomen in de training beroepshouding introductie. Op teamniveau wordt een vervolg/verdieping gestart in 2016.
  • Binnen de 24-uurszorg worden ouders meer betrokken bij de plaatsing. Pedagogisch medewerkers van residentiële groepen gaan de cursus ‘Systeemgericht werken’ volgen (ambulant hulpverleners en medewerkers pleegzorg zijn hierin al geschoold).
  • Het team pleegzorg krijgt deskundigheidsbevordering over ouderparticipatie.
  • Op de website van Trias is een flyer toegevoegd over klachten en tuchtrecht.

Tot slot komen er mogelijk Cliëntenpanels waarin Trias ideeën en informatie gaat uitwisselen met cliënten over thema’s als omgaan met klachten, klantvriendelijkheid, netwerkplatform en protocollen checken.

Neem voor meer informatie contact op met de Trias Cliëntenraad

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome