rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Productboek IJsselland

Spoedhulp

Ambulante Spoedhulp thuis

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 0- 18 jaar en hun gezinnen waarbij sprake is van spoedeisende problematiek of een crisissituatie

Doel

De veiligheid en de basisroutines (eten, slapen, naar school of werk gaan) van jongeren en hun ouders zijn voldoende hersteld en urgente korte termijndoelen zijn zo veel mogelijk gerealiseerd; de problematiek, risicofactoren, kansen en verwachtingen van gezinsleden zijn in kaart gebracht; met de jeugdige en de ouders is vastgesteld wat er moet gebeuren en er is helderheid over de benodigde vervolghulp

Inhoud

De spoedhulpwerker biedt outreachende, intensieve en activerende hulp aan de jeugdige en het gezin. De spoedhulpwerker ziet toe op de veiligheid (zo nodig m.b.v. de methodiek Signs Of Safety), ordent de problematiek, biedt structuur, helpt het netwerk te activeren, de probleemoplossingsvaardigheden van de gezinsleden te vergroten en de gezinsleden de gezinsregie te herstellen. Met het gezin stelt de spoedhulpwerker tenslotte doelstellingen voor vervolghulp vast.

Deskundigheid

Ambulant hulpverlener A, ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

(Max) 28 dagen

Ambulante Spoedhulp inclusief crisispleegzorg

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 0- 18 jaar en hun gezinnen waarbij sprake is van spoedeisende problematiek of een crisissituatie.

Doel

De veiligheid en de basisroutines (eten, slapen, naar school of werk gaan) van jongeren en hun ouders zijn voldoende hersteld en urgente korte termijndoelen zijn zo veel mogelijk gerealiseerd; de problematiek, risicofactoren, kansen en verwachtingen van gezinsleden zijn in kaart gebracht; met de jeugdige en de ouders is vastgesteld wat er moet gebeuren; er is helderheid over de benodigde vervolghulp.

Inhoud

Soms komt het voor dat de veiligheidsrisico’s als zeer hoog worden ingeschat. In die situaties kan het nodig zijn dat aan kinderen en jongeren tijdelijk elders onderdak wordt verleend. Hierbij wordt eerst gekeken naar opvang binnen de eigen familie en/of vriendenkring en wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort vindt opvang in een crisispleeggezin plaats. Dit wordt (indien mogelijk) gecombineerd met een interventie in het gezin zoals beschreven bij Ambulante Spoedhulp. Naast de uitvoering van de interventie Ambulante Spoedhulp helpt de spoedhulpverlener het kind/de jeugdige en het crisispleeggezin ondersteunend te zijn aan het proces wat met de ouders wordt doorlopen teneinde een veilige gezinssituatie te creëren. Wanneer de veiligheid gewaarborgd is (veiligheidsplan) gaat het kind zo snel mogelijk weer naar huis.

Deskundigheid

Ambulant hulpverlener A, ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

(Max) 28 dagen

Ambulante Spoedhulp inclusief 24-uurszorg

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 0- 18 jaar en hun gezinnen waarbij sprake is van spoedeisende problematiek of een crisissituatie.

Doel

De veiligheid en de basisroutines (eten, slapen, naar school of werk gaan) van jongeren en hun ouders zijn voldoende hersteld en urgente korte termijndoelen zijn zo veel mogelijk gerealiseerd; de problematiek, risicofactoren, kansen en verwachtingen van gezinsleden zijn in kaart gebracht; met de jeugdige en de ouders is vastgesteld wat er moet gebeuren; er is helderheid over de benodigde vervolghulp.

Inhoud

Als de veiligheidsrisico’s als zeer hoog worden ingeschat en opvang binnen de eigen familie en/of vriendenkring en binnen een crisispleeggezin niet tot de mogelijkheden behoort, wordt een jeugdige op de crisisopvang geplaatst. Dit wordt (indien mogelijk) gecombineerd met een interventie in het gezin zoals beschreven bij Ambulante Spoedhulp. Daarnaast dragen de spoedhulpwerker en de pedagogisch medewerkers van de crisisopvang bij aan de ondersteuning en versterking van het proces dat met ouders en jeugdige wordt doorlopen teneinde een veilige gezinssituatie te creëren. Wanneer de veiligheid gewaarborgd is (d.m.v. een veiligheidsplan) gaat de jeugdige zo snel mogelijk weer naar huis: bij voorkeur de eerstvolgende dag.

Deskundigheid

Ambulant hulpverlener A, ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

(Max) 28 dagen

Gespecialiseerde jeugdhulp 0-18 jaar

Behandeling individueel: licht

Doelgroep

Ouders en kinderen van 0-18 jaar die onzeker zijn en/of zich overbelast en oververmoeid voelen rondom de opvoeding van hun kind.

Doel

Ouders krijgen weer vertrouwen in de opvoeding en vinden handvatten om anders om te gaan met bepaalde situaties of probleemgedrag van hun kind.

Inhoud

Bij alledaagse situaties in de thuissituatie wordt gekeken naar oplossingen en mogelijkheden. Bijvoorbeeld door samen te oefenen, erover te praten en te observeren zodat bepaalde situaties of problemen kunnen verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van videobeelden. Deze worden samen met ouders besproken en geanalyseerd. Hierdoor krijgen ouders helder zicht op het functioneren en de behoeftes van hun kind en zijn zij (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling.

Deskundigheid

Ambulant hulpverlener B, ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

Gemiddeld 3 maanden

Onderwijs-/zorgarrangementen, licht

Doelgroep

Professionals in o.a. de kinderopvang, peuterspeelzaal, BSO en het basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs die te maken hebben met kinderen en jongeren met opvallend gedrag waarvoor zij over onvoldoende handvatten beschikken om hiermee om te gaan

Doel

Het op tijd signaleren én alert reageren op kinderen met opvallend gedrag; het creëren van een positief, veilig en voorspelbaar (school)klimaat, waardoor de (leer)ontwikkeling wordt bevorderd en gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen

Inhoud

De begeleiding wordt ingezet in de context van het kind waar zich problemen voordoen. Dit kan zijn op de kinderopvang, bij de sportvereniging, op school etc. Afhankelijk van de vraag wordt een traject op maat samengesteld. Dit kan bestaan uit observaties, deskundigheidsbevordering, coaching van professionals, individuele begeleiding van het kind/de jongere en oudergesprekken.

Voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van Positive Behaviour Support (PBS), een schoolbrede en systematische aanpak die door Trias op maat wordt ingezet in samenwerking met Hogeschool Windesheim

Deskundigheid

Pedagogisch medewerker, ambulant hulpverlener A en B ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

Gemiddeld 4 maanden

Behandeling individueel: midden

Doelgroep

Gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar waarbij de ouders problemen ervaren met de opvoeding en de omgang met hun kind. Vaak is die problematiek meervoudig en richt de hulp zich op de gedragsproblemen van het kind, hoe de ontwikkeling te stimuleren en op de sociale relaties binnen het gezin.

Doel

Het versterken van de opvoedkundige competenties van ouders die zijn vastgelopen in de opvoeding en de balans tussen draagkracht en draaglast herstellen. Onder deze competenties worden verstaan: het probleemoplossend vermogen van de ouders, toezicht houden op hun kind, de interactie met hun kind en het opvoedkundig handelen.

Inhoud

Nadat is vastgesteld wat er aan de hand is en welke vragen ouders hebben, wordt met de ouders gezocht naar praktische en hanteerbare oplossingen voor deze problemen. De ambulant hulpverlener heeft hiervoor allerlei methodische verrichtingen tot zijn beschikking die afhankelijk van de vragen worden ingezet in de thuissituatie. De ouders en de ambulant hulpverlener werken als gelijkwaardige partners samen in de hulp, de ouders hebben een actieve rol. De inzet van de hulpverlener is ondersteunend, begeleidend en activerend. De nadruk wordt gelegd op wat wél werkt en (het zoeken naar) de eigen hulpbronnen van de ouders en de mogelijkheid om terug te kunnen vallen op sociale steun vanuit de omgeving.

Deskundigheid

Ambulant hulpverlener B, ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

Gemiddeld 4 maanden

Behandeling individueel: zwaar

Doelgroep

Gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij sprake is van meervoudige en complexe problematiek die dusdanig ernstig is dat er sprake kan zijn van de uithuisplaatsing van een of meer kinderen in het gezin. Globaal kunnen drie doelgroepen worden onderscheiden:

  • gezinnen met jongeren met meervoudige en ernstige problemen;
  • gezinnen met jongeren met een langdurige hulpverleningsgeschiedenis;
  • gezinnen met jongeren met complexe problemen met als gevolg afschuif- en doorgeschuifgedrag tussen sectoren en voorzieningen.

Bij deze gezinnen speelt (delen van) bovenstaande problematiek, is sprake van ernstige opvoedingsproblematiek én ernstige problemen met het vormgeven van andere gezinstaken als huishouden / verzorging, financiën, maatschappelijk functioneren, partnerrelatie of het individueel functioneren van de ouder(s) en/of het kind (de kinderen)

Doel

Het zodanig verbeteren van het gezinsklimaat dat het gezin (met name de ouders) in staat is om de voorwaarden te scheppen waardoor groei en ontwikkeling van het kind (de kinderen) gewaarborgd zijn; het vergroten van de vaardigheden van de gezinsleden om beter gebruik te (leren) maken van hulpbronnen (formele en informele) in hun sociale omgeving

Inhoud

De ambulant hulpverlener stelt samen met de gezinsleden doelen op t.a.v. de opvoeding en pleegt passende methodische interventies in het gezin om veranderingen tot stand te brengen. Daarnaast is de hulp gericht op het verminderen of oplossen van de andere problemen in het gezin die van invloed zijn op de ontstane situatie. De ouders en de ambulant hulpverlener werken als gelijkwaardige partners samen in de hulp, de ouders hebben een actieve rol. De inzet van de ambulant hulpverlener is ondersteunend, begeleidend en activerend

Deskundigheid

Ambulant hulpverlener A, ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

Gemiddeld 6 maanden

 

 

Behandeling groep

De voorlichtingen en trainingen die Trias aanbiedt, worden op maat samengesteld. Het aanbod kan globaal verdeeld worden in drie verschillende categorieën waarbij duur, frequentie en inzet van medewerkers onderscheidend is. De trainingen worden zowel individueel als in groepsverband ingezet (bij voldoende aanmelding). De training kan op elk gewenst moment starten, de groepsgrootte vormt hiervoor geen belemmering. De trainingen worden ingezet als onderdeel van het hulpverleningsproces of als een losse interventie

Doelgroep

De trainingen zijn gericht op twee doelgroepen te weten: jongeren van 12 – 18 jaar (en hun ouders) én professionals in o.a. de kinderopvang, peuterspeelzaal, BSO en het basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs die te maken hebben met kinderen en jongeren met opvallend gedrag

Doel

Afhankelijk van de gekozen interventie worden verschillende doelen nagestreefd. Bij de lichte groepsinterventie ligt de nadruk op het oefenen van vaardigheden of het uitwisselen van informatie; bij de groepsinterventie midden staat het aanleren van vaardigheden en het toepassen van de geleerde vaardigheden centraal;    de groeps-interventie zwaar is gericht op het doelgericht werken aan gedrags-verandering d.m.v. specialistische begeleidingsvormen en training

Inhoud

Er vindt een gesprek plaats waarin een inventarisatie plaatsvindt en de gestelde doelen worden geformuleerd. Afhankelijk hiervan wordt een trainingsaanbod  op maat ontwikkeld. Het aanbod bestaat uit het geven van voorlichting of het uitvoeren van een (specialistische) training. Onderwerpen kunnen betrekking hebben op specifieke kindproblematiek als ADHD of PPD NOS, de leefwereld van jongeren (bijvoorbeeld seksualiteit, alcohol en drugs, sociale vaardigheden, zelfstandigheid, omgaan met gevoelens, grenzen aangeven en voor jezelf opkomen, zelfbeeld en zelfvertrouwen etc.) of professionals (bijvoorbeeld t.a.v. vroegsignalering, het bieden van handvatten aan groepsleiding in het omgaan met kinderen met opvallend gedrag in de groep)

Deskundigheid

Ambulant hulpverlener A of B, Pedagogisch medewerker. Ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

Gemiddeld gaat het om 8 voorlichtings- of trainingsbijeenkomsten

Ouderschap en scheiden: licht

Doelgroep

Kinderen/jeugdigen van 4 tot 18 jaar en hun ouders in een dreigende problematische scheidingssituatie. Accent op preventie.

Doel

De kinderen hebben een onbelast contact met hun beide ouders; Ouders werken toe naar een zelfstandige omgangsregeling en/of er is zicht op wat nodig is om te komen tot een zelfstandige omgangsregeling; Ouders kunnen op een constructieve manier overleggen in het belang van de kinderen; Ouders maken afspraken over de omgang en opvoeding van de kinderen.

Inhoud

Bemiddelingsgesprekken tussen beide ouders waarin afspraken worden gemaakt over allerlei zaken rondom de opvoeding en training van ouders in een fase waarin er spanning is en escalatie dreigt.

De gesprekken richten zich o.a. op: stress vermindering, de betrekking tussen ouders, de pijnpunten/blokkades, en afspraken voor de kinderen.

Deskundigheid

Ambulant hulpverlener A ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

3 maanden

 

 

 

 


Ouderschap en Scheiden: midden

Doelgroep

Kinderen/jeugdigen van 4 tot 18 jaar en hun ouders in een (dreigende) problematische scheidingssituatie

Doel

De kinderen hebben een onbelast contact met hun beide ouders; Ouders werken toe naar een zelfstandige omgangsregeling en/of er is zicht op wat nodig is om te komen tot een zelfstandige omgangsregeling; Ouders kunnen op een constructieve manier overleggen in het belang van de kinderen; Ouders maken afspraken over de omgang en opvoeding van de kinderen.

Inhoud

Begeleide bezoeken, in het Omgangshuis, zodat kinderen weer contact kunnen opbouwen met de ouder die ze soms lange tijd niet meer hebben gezien, bemiddelingsgesprekken tussen beide ouders waarin afspraken worden gemaakt over allerlei zaken rondom de opvoeding en training van ouders.

Deskundigheid

Pedagogisch medewerker B, Ambulant hulpverlener A, ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

6 maanden

Ouderschap en scheiden: zwaar

Doelgroep

Kinderen/jeugdigen van 4 tot 18 jaar en hun ouders in een problematische scheidingssituatie

Doel

De kinderen hebben een onbelast contact met hun beide ouders; Ouders werken toe naar een zelfstandige omgangsregeling en/of er is zicht op wat nodig is om te komen tot een zelfstandige omgangsregeling; Ouders kunnen op een constructieve manier overleggen in het belang van de kinderen; Ouders maken afspraken over de omgang en opvoeding van de kinderen.

Inhoud

Begeleide bezoeken in het Omgangshuis zodat kinderen weer contact kunnen opbouwen met de ouder die ze soms lange tijd niet meer hebben gezien, bemiddelingsgesprekken tussen beide ouders waarin afspraken worden gemaakt over allerlei zaken rondom de opvoeding en training van ouders.

Deskundigheid

Pedagogisch medewerker B, Ambulant hulpverlener A, ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

9-12 maanden

Gespecialiseerde jeugdhulp 16 – 27 jaar

Behandeling individueel: licht

Doelgroep

Jongeren met een kwetsbare maatschappelijke positie die problemen hebben op één of meerdere gebieden zoals een afgebroken schoolopleiding, schulden, verslaving, problematische woonsituatie, maatschappelijk isolement, een justitieverleden en/of psychosociale problemen. De jongere is gemotiveerd om te werken aan verandering en is met ondersteuning van de ambulant hulpverlener in staat om deze motivatie vast te houden

Doel

De jongere beschikt over een passende woon- en/of leefsituatie en de problemen die het leren, werken, zelfstandig wonen of functioneren in de maatschappij met zich mee brengen zijn verminderd of opgelost

Inhoud

De ambulant hulpverlener verzamelt informatie over de jongere, brengt de voorgeschiedenis in kaart, overlegt met eventueel andere betrokken hulpverleners en gaat na welke doelen de jongere wil bereiken. Ook bespreekt hij (indien nodig) met de jongere welke problematiek van de jongere nader onderzocht moet worden. Gedurende de behandeling wordt expliciet aandacht besteed aan de motivatie van de jongere. De ambulant hulpverlener begeleidt de jongere vervolgens naar een passende vorm van hulpverlening

Deskundigheid

Ambulant hulpverlener B ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

Gemiddeld 6 maanden

 

 

 

 

Begeleid Wonen (incl. mentoraat) : midden

Doelgroep

Jongeren vanaf 17 jaar die zelfstandig willen gaan wonen en nog een steuntje in de rug nodig hebben bij het vormgeven van een zelfstandige leefsituatie.  De jongeren zijn financieel in staat om in de kosten van hun eigen levensonderhoud te voorzien (ondersteuning ouders/studiefinanciering/werk/uitkering). De jongeren beschikken over een redelijke ontwikkeling op het gebied van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en beschikken over een zekere mate van zelfinzicht

Doel

De jongere beschikt over de vaardigheden om zonder ondersteuning van professionals vorm te geven aan een zelfstandige leef- en woonsituatie

Inhoud

In de begeleiding wordt een jongere geleerd om gebruik te maken van zijn eigen krachten en mogelijkheden. In de begeleiding ligt de nadruk op het aanleren van praktische en sociale vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te wonen en op het krijgen van inzicht in zijn/haar ontwikkeling in relatie tot de problematiek. De jongere beschikt over eigen woonruimte (voorwaarde om de behandeling te kunnen starten)

Deskundigheid

Ambulant hulpverlener B ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

Maximaal 1 jaar

 

 

 

 

 

 

Behandeling individueel: zwaar

Doelgroep

Jongeren met een kwetsbare maatschappelijke positie die problemen hebben op één of meerdere gebieden zoals een afgebroken schoolopleiding, schulden, verslaving, problematische woonsituatie, maatschappelijk isolement, een justitieverleden en/of psychosociale problemen. De jongeren hebben een (lange) hulpverlenings-geschiedenis, beschikken niet over de benodigde inzicht in hun eigen problematiek en zijn minder ontvankelijk voor hulp

Doel

De jongere beschikt over een passende woon- en/of leefsituatie; de problemen die het leren, werken, zelfstandig wonen of functioneren in de maatschappij met zich mee brengen zijn verminderd of opgelost

Inhoud

Er wordt duidelijk regie gevoerd door de ambulant hulpverlener met betrekking tot de inhoud en vorm van de hulp in actief overleg en samenwerking met de jongere (en ouders). De ambulant hulpverlener sluit met de hulpverleningsactiviteiten aan op het motivatieniveau van de jongere en helpt de jongere om zich bewust te worden van de problemen en de mogelijke en gewenste verandering door feedback of adviezen aan te reiken. Daarnaast verzamelt de ambulant hulpverlener informatie rondom de jongere, brengt de voorgeschiedenis in kaart, overlegt met eventueel ander betrokken hulpverleners en gaat na welke doelen de jongere wil bereiken. De ambulant hulpverlener voert zelf begeleidende gesprekken met de jongere om wensen en mogelijkheden te inventariseren. Ook bespreekt hij samen met de jongere (indien nodig) welke problematiek van de jongere nader onderzocht moet worden. Vervolgens zet de ambulant hulpverlener zich ervoor in dat de benodigde hulp in gang wordt gezet. De ambulant hulpverlener blijft op de achtergrond bij het hulpverlenings-proces betrokken wanneer de benodigde hulp is ingezet

Deskundigheid

Ambulant hulpverlener B ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

Gemiddeld 9 maanden

Behandeling individueel FACT

Doelgroep

FACT (Functie Assertive Community Treatment) kan worden ingezet voor kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar met een uitloop naar 23 jaar. Het gaat om kinderen en jongeren en hun gezinnen met complexe problemen op meerdere levensgebieden, (vermoedens van) complexe psychiatrische problematiek bij het kind/de jongere en een verstoorde draaglast/draagkracht in de thuissituatie. De gezinnen kunnen niet de weg naar de reguliere hulp vinden of bewandelen

Doel

Het doel van de begeleiding en behandeling is om psychiatrische problematiek bij kinderen/jongeren te verminderen, om de ontwikkeling weer op gang te brengen of om te proberen hun leven weer meer op orde te krijgen

Inhoud

In een FACT Jeugdteam wordt de deskundigheid van verschillende instellingen gebundeld en wordt samengewerkt om versnippering van de zorg aan deze kinderen/jongeren te voorkomen. De ambulant medewerkers in een FACT Jeugdteam bieden laagdrempelige en flexibele ambulante zorg in de directe woonomgeving aan kinderen en jongeren zo vaak als nodig en zo kort als kan. Daarin is het streven om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van het kind/de jonger en de (gezins)omgeving. Doordat de directe leefomgeving van grote betekenis is voor de ontwikkeling, worden ouders, verzorgers en begeleiders betrokken bij de behandeling. Het FACT Jeugdteam werkt samen met school, werk en/of de buurt. Als het nodig is, biedt het FACT Jeugdteam langere tijd ondersteuning, begeleiding, coaching en/of behandeling op een manier die bij het kind/de jongere en zijn omgeving past. Meestal zijn er één of twee persoonlijk begeleider(s)/ behandelaar(s). Wanneer problemen groter worden en er meer hulp vanuit het hele team nodig is, kan dit ook

Deskundigheid

Vanuit Trias wordt een ambulant hulpverlener A ingezet

Duur

n.v.t.

 

 


Pleegzorg

Werving, Selectie en Scholing pleegouders

Doelgroep

De (aspirant) pleegouders en het kind en diens ouders, waar een passend pleeggezin voor gezocht wordt

Doel

Door het werven en opleiden van pleegouders wordt voorzien in een diversiteit aan pleegouders, waardoor een passende match tussen de pleegouders en het kind tot stand kan komen. Het resultaat van dit proces is plaatsing van het kind in een pleeggezin waar het pleegkind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen

Inhoud

Trias geeft haar proces van werving en selectie van pleegouders vorm aan de hand van de criteria van het Kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant pleegouders (inclusief de actiepunten uit het kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik). Het kwaliteitskader is van toepassing op zowel bestandspleegzorg als netwerkpleegzorg. Het proces van werving, selectie en scholing  bestaat uit verschillende activiteiten:

Voorbereidingstraject pleegouders: werving en selectie

Dit traject bestaat voorafgaand aan de aanmelding uit: schriftelijke informatie en informatieavonden voor (aspirant) pleegouders. Na aanmelding volgt: persoonlijke informatie in de vorm van huisbezoeken, het Scholing Training Aspirant Pleegouders (STAP) programma als voorbereiding op het pleegouderschap (nu nog 7 avonden, gekeken wordt of dit in de toekomst korter kan) met tussentijdse evaluaties en huisbezoeken en tenslotte het eindgesprek met het vaststellen van het gezinsverslag. Het STAP programma is inclusief een ‘follow up’ avond voor pleegouders na plaatsing van het pleegkind met een kinderprogramma voor de eigen kinderen.

Er worden verkorte versies van het STAP-programma aangeboden voor vakantie- weekend pleegzorg en netwerkpleegzorg

Matching

Hierbij wordt zorgvuldig afgewogen of de informatie over het kind in verband met voorgeschiedenis, ontwikkeling en achtergrond past bij het aanbod van de pleegouders. Daarbij wordt ook de rol van de biologische ouders i.v.m. acceptatie en contact betrokken. Het gezinsverslag biedt hiervoor als een ‘pleegouderprofiel’ de basis voor een goede matching. In het geval van netwerkpleegzorg wordt deze weging gemaakt door middel van het netwerkonderzoek bij het pleeggezin uit het netwerk

Scholing en deskundigheidsbevordering pleegouders

Voor pleegouders worden er acht keer per jaar verdiepingsavonden georganiseerd waarin actuele onderwerpen aan bod komen (seksueel misbruik, hechting etc.), twee keer per jaar vinden respectievelijk panelbijeenkomsten (ervaringsdeskundigen als panel) en ontmoetingsavonden voor pleegouders plaats. Dit wordt zoveel mogelijk regionaal georganiseerd.

Deskundigheid

Scholingswerkers, matchers ondersteund door gedragswetenschappers

Duur

De duur van een traject van werving totdat een plaatsing gerealiseerd kan worden, varieert voor bestandspleegzorg van gemiddeld 6 tot 8 maanden. Het traject van matching varieert afhankelijk van de opvoedvraag van het kind en de beschikbaarheid van pleeggezinnen.

Bij netwerkpleegzorg beslaat het netwerkonderzoek om te beoordelen of het een goede match betreft maximaal 3 maanden

Begeleiding Pleegzorg (perspectief biedend en V&W) (incl. WSS)

Doelgroep

Ouders, de pleegouders en het kind

Doel

Sommige kinderen kunnen tijdelijk niet thuis wonen omdat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen, of omdat het niet goed gaat tussen de ouders en het kind. Wanneer blijkt dat een kind niet langer in het eigen gezin kan wonen, wordt er gezocht naar een andere oplossing. Pleegzorg is dan de eerste keuze, omdat deze vorm van opvang het meest dicht bij de natuurlijke gezinssituatie blijft. Er wordt altijd eerst gezocht naar een plek in de naaste omgeving; bij familie of bekenden. Als dat niet mogelijk is, zoeken we (een) passend(e) pleegouder(s) uit ons  bestand. De begeleiding pleegzorg is er op gericht dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.  In eerste instantie is het gericht op het zo spoedig mogelijk helderheid te verkrijgen over het opgroeiperspectief van het kind en om adequate samenwerkingsrelaties tussen ouders, pleegouders en het netwerk te realiseren. Dit kan zowel in deeltijd variant als in 7/24 uurs vorm.

Inhoud

De taken van de pleegzorgbegeleider zijn:

Bevorderen en volgen van een veilige en gezonde ontwikkeling van het kind en tijdig signaleren wanneer deze stagneert; begeleiden van (specifieke) opvoeding van het kind in het pleeggezin; coördineren en verbinden van het informele en formele systeem rondom het kind (onderlinge relaties tussen pleegouders, ouders en het kind); het creëren van helderheid over het perspectief en het bewaken van de continuïteit; rapportage en evaluatie.

Bij elke plaatsing ontvangen de pleegouders een overeenkomst die opgesteld is op basis van de Regeling pleegzorg 2013. Pleegouders moeten instemmen met het hulpverleningsplan voor zaken die gaan over hun rol in de hulpverlening. Zij zijn steeds samen met ouders, de plaatsende instantie en de pleegzorgbegeleider, betrokken bij de evaluaties van het hulpverleningsplan

De prestaties van de pleegzorgaanbieder zijn:

Werving pleegouders en voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Afsluiten en uitvoeren pleegcontract

Uitvoering plaatsingsproces waaronder matching (koppeling jeugdige-pleegouders)

Begeleiding pleegouders en jeugdige, inclusief veiligheidschecks, gesprekken met de jeugdige etc.

Deskundigheidsbevordering pleegouders

Ouderbegeleiding

Opstellen, uitvoeren en evalueren hulpverleningsplan en pleegouderbegeleidingsplan

Administratieve taken: betaling pleegouders, dossiervorming

Afstemming en verantwoording ‘toeleider’ (wijk/buurtteam of gecertificeerde instelling)

Afspraken ouders over samenwerking, bezoekregeling

Afspraken en coördineren of uitvoeren jeugdhulp op maat (specialistisch aanbod)

Afspraken en administratieve taken rondom bovenregionale plaatsingen

Deskundigheid

Pleegzorgwerker ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

De duur van een pleegzorgtraject varieert en is evenals de begeleidingsfrequentie afhankelijk van de vorm van pleegzorg. Een langdurige perspectief biedende pleegzorgplaatsing kan tot het 18e levensjaar bestaan.

Begeleiding Pleegzorg Plus

Doelgroep

Ouders, kind en/of  pleeggezin in situaties waarin een stabiele opvoedingssituatie en de continuïteit in gevaar is/dreigt te komen

Doelstelling

Pleegzorg Plus begeleidt tijdelijk (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen wanneer er meer intensieve hulp nodig is dan vanuit de basispleegzorg geboden kan worden. De doelstelling is om een (mogelijk) instabiele opvoedingssituatie te verbeteren en/of uitval gedurende de plaatsing te voorkomen. Ook kan inzet gericht zijn op het inzichtelijk krijgen van de problematiek met het oog op behandeling.

Inhoud

Pleegzorg Plus omvat de inzet van extra ambulante hulpverlening of intensivering van de begeleiding door de vaste pleegzorgbegeleider naast een “gewone” pleegzorgplaatsing. De medewerkers Pleegzorg Plus signaleren als er meer nodig is aan hulp bij pleegouders.

Pleegzorg Plus kan ingezet worden als:

  • Ambulante hulp in het pleeggezin: vanwege pleegouderproblematiek. Ambulante hulpverlening vanuit Pleegzorg Plus kan bij de start van een pleegzorgplaatsing worden ingezet, maar ook gedurende een pleegzorgplaatsing

Deskundigheid

Medewerkers Pleegzorg Plus (Ambulant hulpverleners  A) ondersteund door gedragswetenschappers. Daarnaast kan voor consultatie een beroep worden gedaan op Accare (GGZ)

Duur

In nader overleg

Gezinshuizen

Begeleiding Gezinshuis (incl. Verblijf Basis)

Trias werkt uitsluitend met gezinshuizen die aangesloten zijn bij gezinshuis.com. Gezinshuis.com verzorgt de werving, selectie en scholing van deze gezinshuisouders. De aangesloten gezinshuizen hebben allen hun eigen kwaliteitssysteem en werken op dit moment toe naar certificatie (Keurmerk gezinshuizen).

Doelgroep

Kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar met problemen die een risico vormen voor hun ontwikkeling en bij wie de eigen gezinssituatie belemmerend is voor hun verdere ontwikkeling. Zij zijn gebaat bij een gezinswoonvorm waarin continuïteit en extra pedagogische zorg door opvoeders geboden wordt. Verblijf in het eigen netwerk of een pleeggezin heeft geen reële kans van slagen (meer)

Doel

Het kind/de jongere en/of het gezin heeft zich zodanig ontwikkeld dat thuis wonen of zelfstandig wonen (weer) mogelijk is. Wanneer dat niet haalbaar is, wordt toegewerkt naar wonen in een pleeggezin

Inhoud

Een gezinshuis is een bestaand gezin, waarbinnen meerdere kinderen geplaatst worden waarbij een 24-uursbehandeling noodzakelijk is. Binnen een gezinshuis wordt de kracht van het gewone leven verbonden met professionaliteit op het gebied van de jeugdzorg. De gezinsouders bieden de kinderen een specifieke opvoedingsstijl waarbij continuïteit in persoon en stabiliteit in relatie én een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat centraal staan. De gezinshuisouders worden hierbij ondersteund door een gedragswetenschapper in de vorm van kindbesprekingen, evaluaties en aparte gesprekken met het kind

Deskundigheid

Gezinshuisouders ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

1 jaar

Begeleiding Gezinshuis (incl. Verblijf Intensief)

Doelgroep

Gezinshuisouders, het kind en/of de ouders die in een situatie verkeren waarin de behandeling in een gezinshuis belemmerd wordt

Doel

Het verbeteren of opheffen van de belemmeringen in de behandeling van een kind in een gezinshuis

Inhoud

Deze interventie kan ingezet worden als:

  • Ambulante hulp in het gezinshuis: o.a. vanwege de dynamiek tussen de kinderen die geplaatst zijn die de rol van de gezinshuisouders moeilijker maakt of vanwege de draagkracht en draaglast van gezinshuisouders die niet in evenwicht is

Deskundigheid

Ambulant hulpverlener A ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

Gemiddeld 1 jaar

Verblijf

Deeltijdbehandeling: midden

Doelgroep

Kinderen van 2 tot 12 jaar en hun gezinnen waarbij het gedrag en de ontwikkeling veel extra aandacht vragen van ouders en de extra hulp vanuit een peuterspeelzaal, kinderopvang of basisschool onvoldoende helpend is

Doel

De ontwikkeling van het kind in kaart brengen en onderzoeken wat nodig is om deze positief bij te sturen

Inhoud

Tijdens de groepsgerichte behandeling wordt (indien nodig) de oorzaak van het gedrag onderzocht en wordt samen met ouders gekeken naar mogelijke oplossingen. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij wat het kind al kan en er wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de vaardigheden van het kind. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd zijn hiervoor diverse trainingen beschikbaar.

Ook krijgen ouders handvatten aangereikt zodat zij na verloop van tijd de opvoeding weer zelfstandig kunnen voortzetten.

Trias biedt de hulp aan op de plek waar het kind al verblijft. Ons streven is om de behandeling zoveel mogelijk aan te bieden in kleine groepen op de plek waar de problemen van het kind zich voordoen. Dit kan bijvoorbeeld op de kinderopvang zijn (voor kinderen die de basisschoolleeftijd nog niet hebben bereikt). Hiervoor is een deeltijdbehandeling van 2,5 dagdeel beschikbaar. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd zal zoveel mogelijk aansluiting bij de BSO worden gezocht. Hiervoor wordt op maat op enkele doordeweekse dagen na schooltijd ingezet

 

Deskundigheid

Pedagogisch medewerker, ambulant hulpverlener B ondersteund door gedragswetenschapper

 

Duur

Gemiddeld 6 maanden

Deeltijdbehandeling: zwaar+

Doelgroep

Jongeren van 12 – 18 jaar (en hun gezinnen) die niet (meer) volledig thuis kunnen wonen, waarvoor lichtere vormen van hulp ontoereikend zijn en 24-uurszorg een te zwaar middel

Doel

De hulp is gericht op het ontlasten van de ouders en jongere, het vergroten van de opvoedingsvaardigheden, het behandelen van de problemen van de jongere en het bevorderen van de communicatie binnen het gezin. Na de deeltijdbehandeling zijn ouders in staat om op eigen kracht de opvoeding weer op zich te nemen en kan het kind weer volledig thuis wonen

Inhoud

De jongere krijgt enkele dagen per week een deeltijdbehandeling op de groep. Tegelijkertijd wordt in de thuissituatie intensieve ambulante hulp ingezet (door zowel een pedagogisch medewerker als een ambulant hulpverlener) . Doordat de jongere zowel thuis als op de groep verblijft, wordt een krachtige verbinding gelegd tussen deze twee werelden

Deskundigheid

Pedagogisch medewerker, ambulant hulpverlener A of B ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

Gemiddeld 1 jaar

Zelfstandigheidtraining (incl. mentoraat)

Doelgroep

Jongeren tussen 16 en 18 jaar die zelfstandig willen worden, maar die het nog niet aankunnen om zelfstandig te kunnen gaan wonen.

De jongeren hebben vaak een lange hulpverleningsgeschiedenis, het samenleven in groepsverband is een ontwikkelingsbelemmerende factor (geworden) en terugkeer naar de thuissituatie is (mede gezien hun leeftijd) geen optie. De jongeren zijn gebaat bij een individueel specialistische aanpak

Doel

De jongere beschikt over de vaardigheden om zelfstandig te functioneren. De problemen die het zelfstandig wonen of het functioneren in de maatschappij met zich mee brengen zijn verminderd

Inhoud

De zelfstandigheidtraining bestaat uit een behandeltraject binnen de 24-uurszorg met aanvullende ambulante begeleiding. Het behandeltraject is opgedeeld in drie fases waarin –naarmate het behandeltraject vordert- een steeds groter beroep wordt gedaan op de  zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de jongere. Het toezicht en de begeleiding neemt in intensiteit juist af.

De jongere woont individueel op kamers in een pand van Trias en leert de praktische en sociale vaardigheden die bij het zelfstandig wonen horen, te functioneren in de maatschappij en inzicht hierin te verwerven en leert om te gaan met de eigen problematiek

Deskundigheid

Pedagogisch medewerker en ambulant hulpverlener B ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

Gemiddeld 1 jaar

24-uurs behandeling (incl. ambulant bij verblijf): zwaar

Doelgroep

Kinderen van 6 – 12 jaar met (zeer) ernstige problemen in hun ontwikkeling en hun gezinnen. Er is sprake van zowel (zeer) ernstige kindproblematiek als (zeer) complexe gezinsproblemen

Doel

Het behandelen van de problemen van het kind en het verbeteren van het functioneren van het gezin, zo nodig met steun van het eigen netwerk. Het ontlasten van ouders en kind en het gelijktijdig activeren en vergroten van de opvoedingsvaardigheden van de ouders zodat zij in staat zijn om het kind weer thuis op te voeden. Wanneer dat niet haalbaar is, wordt toegewerkt naar wonen in een pleeggezin of behandeling in een gezinshuis

Inhoud

In kleinschalige behandelwoongroepen van maximaal vier kinderen wordt, in een gezinsgelijkende situatie, de behandeling uitgevoerd. Pedagogisch medewerkers en ouders werken (indien mogelijk) intensief samen om de behandeling tot een succes te maken. Daarnaast vindt hulpverlening aan ouders in de thuissituatie plaats door een pedagogisch medewerker en een ambulant hulpverlener. Door middel van het combineren van ambulante en residentiële hulp wordt het contact tussen ouders en kind verbeterd en de competentie van ouders en kind vergroot. De omgeving – onder meer het netwerk, de school – wordt nadrukkelijk bij de hulp betrokken

Deskundigheid

Pedagogisch medewerker, ambulant hulpverlener B en gedragswetenschapper

Duur

Gemiddeld 1 jaar

24-uurs behandeling intensief (incl. ambulant bij verblijf): zwaar+

Doelgroep

Jongeren van 12 – 18 jaar waarbij sprake is van langdurige (zeer) complexe problematiek waardoor behandeling in de thuissituatie niet meer mogelijk is. Bij deze jongeren zijn al eerder interventies ingezet, maar deze hebben niet geleid tot blijvende resultaten. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en jongeren met zeer ernstige problematiek ten gevolge van bijvoorbeeld een (chronisch) trauma of een problematische gehechtheid in combinatie met zeer complexe gezinsproblemen

Doel

Het behandelen van de problemen van het kind en het verbeteren van het functioneren van het gezin, zo nodig met steun van het eigen netwerk. Het ontlasten van ouders en kind en het gelijktijdig activeren en vergroten van de opvoedingsvaardigheden van de ouders zodat zij in staat zijn om het kind weer thuis op te voeden of het kind kan doorstromen naar een passende vervolgplek

Inhoud

De jongere wordt tijdelijk behandeld op een locatie van Trias door een team van pedagogisch medewerkers. Eén van deze medewerkers en een ambulant hulpverlener bieden ook hulpverlening aan de ouders in hun thuissituatie. Door middel van het combineren van ambulante en residentiële hulp wordt het contact tussen ouders en jongere verbeterd en de competenties van ouders en jongere vergroot. Er wordt zo nodig samengewerkt met Accare om de gezinsproblematiek te verminderen of op te lossen. De omgeving – onder meer het netwerk, de school – wordt nadrukkelijk bij de hulp betrokken.

 

Deskundigheid

Pedagogisch medewerker, ambulant hulpverlener A of B ondersteund door gedragswetenschapper

Duur

Gemiddeld 1,5 jaar

24-uurs behandeling zeer intensief (incl. ambulant bij verblijf): zwaar+

Doelgroep

Jongeren van 12 – 18 jaar en hun gezin waarbij sprake is van gedragsproblematiek (soms externaliserend van aard, bijvoorbeeld agressie of delinquentie). De jongere staat minder open voor begeleiding, gebruikt middelen en heeft een negatief sociaal netwerk. Daarnaast is vaak sprake van onderliggende emotionele problematiek ten gevolge van (chronisch) trauma, een problematische gehechtheid en langdurig schoolverzuim. De jongeren hebben ondersteuning nodig vanuit een voorziening waar wonen, dagbesteding en vrijetijds-besteding op één terrein of in de nabije omgeving plaatsvinden

Doel

Het creëren van stabiliteit waardoor er (weer) ruimte komt voor groei en ontwikkeling en de jongere zijn behandeling kan voortzetten in een (intensieve) behandelgroep

Inhoud

In een kleinschalige groep van vier jongeren vindt de behandeling plaats door een team van pedagogisch medewerkers. Er zijn gedurende een groot deel van de dag en avond twee pedagogisch medewerkers aanwezig waardoor continue toezicht en intensieve begeleiding mogelijk is. De jongeren krijgen een individueel behandelprogramma en een geïntegreerd extra individueel- en groepsgericht trainingsaanbod. De opgedane vaardigheden in de training worden geïntegreerd en geoefend gedurende de behandeling. Ouders krijgen ondersteuning in de thuissituatie door een pedagogisch medewerker en/of ambulant hulpverlener. Elke jongere volgt onderwijs of er wordt gewerkt aan herstel van schoolgang. Er vindt intensief contact plaats tussen de pedagogisch medewerkers, gedragswetenschapper en de leerkrachten van school om de behandeling van de jongere goed af te stemmen met school. Jongeren worden door groepsleiding begeleid in vrijetijdsbesteding en er is ruimte voor sport en spel. Er is een intensieve samenwerking met een psychiater van Accare t.a.v. diagnostiek en behandeling van de jongere en het vormgeven van de groepsbehandeling

 

Deskundigheid

Pedagogisch medewerker, ambulant hulpverlener B, gedragswetenschapper

Duur

Gemiddeld 9 maanden

 

Diagnostiek

Handelingsgerichte diagnostiek

Trias werkt met ‘handelingsgerichte diagnostiek’. Handelingsgerichte diagnostiek heeft als uitgangspunt dat onderzoek alleen gedaan wordt, wanneer de gegevens een bijdrage leveren aan de oplossing van een probleem. Anders gezegd: onderzoek wordt alleen gedaan wanneer dit handelingsmogelijkheden oplevert. Handelingsgerichte diagnostiek is daarom flexibel en ‘op maat’. De duur van het totale traject verschilt per aanmelding: het hangt af van de vraag hoeveel fasen worden doorlopen en welke activiteiten verricht moeten worden.

Doelgroep

Kinderen/jongeren en hun gezinnen of professionals werkzaam in de kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs, BSO etc.

Doel

Door middel van onderzoek een bijdrage leveren aan de oplossing van een probleem op het gebied van opgroeien en opvoeden

Inhoud

Afhankelijk van de gekozen interventie worden verschillende middelen inzet. Bij ambulant enkelvoudig licht- gaat het om: consultatie, vraagverheldering/gesprekken met betrokkenen, enkele observatie(s), gesprekken met ouders, groepsleiding etc. (n.a.v. observaties) en gericht (handelings)advies in termen van (onderwijs)behoeften van het kind; bij ambulant enkelvoudig licht zijn de middelen: vervolg observaties/gesprekken o.b.v. het toetsen van hypotheses en vervolggesprekken (anamnese) met betrokkenen; bij ambulant systeemgericht midden staat het inzetten van vragenlijsten/testen, beschrijvende diagnostiek en classificerende diagnostiek centraal

Deskundigheid

Gedragswetenschapper

Duur

Afhankelijk van de aanmelding

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome